Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO COFFEEDESK
 
Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem http://www.b2b.coffeedesk.pl/ Sprzedawcą i właścicielem Sklepu jest All Good S.A. z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Mazowieckiej 24I/U9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000773117, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy KRS, posługującą się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 6711812675 oraz numerem statystycznym REGON 32128134100000, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 267 000,00 zł.

DEFINICJE

Czas Realizacji (Zamówienia)
czas, w którym Zamówienie jest kompletowane, a następnie wydane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru na wskazany przez Klienta adres lub dostarczane bezpośrednio do Placówki; Czas Realizacji nie obejmuje czasu dostawy

Dni robocze
oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (wyłączając dni ustawowowolne od pracy)

Placówka
miejsce tradycyjnej sprzedaży; mapa Placówek znajduje się w dedykowanej zakładce Sklepu

Klient
podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, który na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie uzyskał dostęp do Sklepu

Newsletter
usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Sprzedawca informuje o nowych materiałach i wydarzeniach pojawiających się w Sklepie, poprzez cykliczne przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego;

Konto
usługa świadczona drogą elektroniczną; modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, w którym zebrane są informacje Klienta i dokumentacja związana z jego Zamówieniami

Koszyk
usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia

Polityka Prywatności
dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny pod tym adresem http://www.b2b.coffeedesk.pl/ 

Regulamin
niniejszy dokument, określający warunki korzystania ze Sklepu

Sklep Internetowy (Sklep)
serwis internetowy będący hurtownią online, którego właścicielem jest Sprzedawca, dostępny pod adresem internetowym http://www.b2b.coffeedesk.pl/ , z wykorzystaniem którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary

Towar
produkt dostępny w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu

Umowa Sprzedaży
umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu

Zamówienie
oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od
godz. 8:00 do godz. 16:00; Klient może składać Zamówienia tylko na dostępne Towary

Towar Przeceniony
oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Hurtowni, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży, którego cena została obniżona względem ceny wyjściowej Towaru.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep prowadzi sprzedaż hurtową Towarów, w szczególności kaw, herbat, innych produktów spożywczych, jak również ekspresów, młynków i innych akcesoriów, za pośrednictwem sieci Internet. Sklep dostarcza również bezpłatne usługi świadczone
drogą elektroniczną, w formie prowadzenia Konta, interaktywnych formularzy oraz Newslettera.

1.2. Klient może korzystać ze Sklepu wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki. Jeżeli Klient nie akceptuje Regulaminu, nie może on korzystać ze Sklepu. Akceptujący Regulamin
oświadcza w szczególności, że korzysta ze Sklepu w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej, co Sprzedawca jest uprawniony zweryfikować. Jeżeli osoba korzystająca ze Sklepu nie spełnia warunków określonych niniejszym Regulaminem,
Sprzedawca ma prawo odrzucić przesłany formularz rejestracyjny lub Zamówienie.

1.3. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. W szczególności nie mają zastosowania przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej.

1.4. Warunkiem skuteczności umów zawieranych w ramach Sklepu jest to, iż Klient nie jest Konsumentem.

1.5. Klienta obowiązuje zakaz:
a) dostarczania danych o charakterze bezprawnym lub naruszających prawa osób trzecich;
b) działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;
c) korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jej funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.

1.6. W celu korzystania ze Sklepu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Sklepu, zainstalowana i aktualna
przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 10.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla Firefox 40.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 44.0 lub jej nowsza wersja; aktywne konto poczty elektronicznej (email); włączona obsługa Cookies i JavaScript.
Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1280x800 pikseli.

1.7. Usługodawca uprawniony jest do zmiany elementów i funkcjonalności Platformy lub Usług, przy czym zobowiązuje się on, iż nie będą one stanowiły pogorszenia jakości Usług. Takie zmiany nie będą stanowiły zmiany Umowy.

2. KONTO I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

2.1. Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszych postanowieniach Regulaminu. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Sprzedawcy lub Sklepu albo zaprzestania ich używania. Klient może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.

2.2. W celu założenia Konta, Klient dopełnia procedury rejestracji Konta. Rejestracja inicjowana jest za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie. Następnie Klient postępuje zgodnie z komunikatami oraz treścią maila wysyłanego Klientowi w celu aktywacji Konta.

2.3. Wraz z wysłaniem zgłoszenia rejestracyjnego Konta, dana osoba:
a) oświadcza, że jest odpowiednio umocowana do działania w imieniu i na rzecz Klienta;
b) w imieniu i na rzecz Klienta akceptuje niniejsze ogólne warunki Umowy Sprzedaży oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną bez podpisu odbiorcy.

2.4. Sprzedawca może uzależnić rejestrację Konta lub korzystanie ze Sklepu od weryfikacji lub uwiarygodnienia danych, które Klient podaje podczas rejestracji lub zamieszcza na Koncie.

2.5. Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji przez link aktywacyjny wysłany na adres email Klienta między Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o prowadzenie Konta na czas nieokreślony.

2.6. W procesie rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.

2.7. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku podania przez Klienta prawidłowych lub aktualnych danych.

2.8. Klient jest uprawniony do usunięcia Konta i wypowiedzenia umowy o jego prowadzenie w każdej chwili bez podania przyczyny ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą otrzymania takiego żądania przez Sprzedawcę.

2.9. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę z Klientem, także poprzez usunięcie Konta Klienta, w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji:
a) naruszenia przez Klienta warunków umowy i Regulaminu,
b) podejmowania przez Klienta działań na szkodę innych Klientów, osób trzecich lub Sprzedawcy,
c) gdy Sprzedawca na podstawie przepisów obowiązującego go prawa, ma obowiązek wypowiedzieć umowę.

3. UMOWA SPRZEDAŻY

3.1. Składać Zamówienia mogą wyłącznie zalogowani Klienci poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka za pomocą przycisku „Do koszyka”.

3.2. Sprzedawca zastrzega, iż dla nowych Klientów zostaje ustalone minimum logistyczne w wysokości 300 zł brutto , poniżej którego Zamówienia nie będą realizowane. Istnieje możliwość wyłączenia minimum logistycznego przez Sprzedawcę dla
wybranych Klientów.

3.3. Przesłanie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości email, stanowiącej
potwierdzenie przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji. Sprzedawca zastrzega, iż może odmówić realizacji Zamówienia, w przypadku gdy Klient nie stosuje zasad niniejszego Regulaminu.

3.4. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Potwierdź zakup” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu. Po tym momencie,
Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez telefoniczny kontakt ze Sprzedawcą.

3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez zamieszczenie ich w Koncie Klienta oraz przesłanie ich Klientowi na podany adres email. Faktura VAT za Zamówienie może być w każdej chwili pobrana z Konta Klienta.

3.6. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient prawidłowo uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane, w tym poprawny adres, na który Towar ma być przesłany. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, gdy dane konieczne do wykonania
Zamówienia nie są kompletne lub są nieprawidłowe. Jeżeli skuteczny kontakt z Klientem nie jest możliwy, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie.

3.7. Czas Realizacji Zamówienia wynosi 1 (jeden) Dzień Roboczy. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po: (a) przelew bankowy i płatność elektroniczna – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę, (b) płatność przy odbiorze lub za pobraniem – po zawarciu Umowy Sprzedaży.

3.8. Po ww. Czasie Realizacji, Towar wydawany jest przewoźnikowi lub przekazywany jest do Placówki, w której Klient może odebrać zamówiony Towar.

4. CENY PŁATNOŚCI

4.1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami netto (nie zawierają podatku VAT), wyrażone są w złotych polskich, nie zawierają kosztów przesyłki.

4.2. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do
Sprzedawcy.

4.3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:
a) płatność „za pobraniem”, z zastrzeżeniem iż wymagana jest wówczas dopłata do Zamówienia,
b) płatność gotówką przy odbiorze osobistym w Placówce,
c) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy; numer rachunku: 47 1090 2659 0000 0001 2298 0785,
d) płatność elektroniczna za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayU lub PayPal.

4.4. Klient zobowiązany jest się do dokonania płatności w terminie określonym w Umowie Sprzedaży, od momentu zatwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia, pod rygorem odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem płatności
przy odbiorze lub za pobraniem.

4.5. Sprzedawca prowadzi politykę rabatową dla wybranych zgodnie z kryteriami własnymi, Klientów. Rabaty mogą także zostać przyznane Klientowi automatycznie zgodnie z profilem każdego Klienta.

5. DOSTAWA

5.1. Towar nadawany jest w sposób i pod adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia, przy czym Klient może wybrać jedną z następujących form dostarczenia Zamówienia: (a) za pośrednictwem firmy kurierskiej; (b) za pośrednictwem firmy InPost; (c) do Placówki w celu odbioru osobistego przez Klienta.

5.2. Klient ponosi koszty wysyłki zgodnie z cennikiem dostawy wskazanym w Zamówieniu. Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie wymagalnej zapłaty za Zamówienie, z zastrzeżeniem wyboru płatności przy odbiorze.

5.3. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, Klient zobowiązany jest ustalić niezwłocznie z przewoźnikiem protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Reklamacje dotyczące ubytków lub
uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko pod warunkiem sporządzenia protokołu reklamacyjnego przez Klienta. W przypadku dostawy Paczkomatami Inpost należy zgłosić uszkodzenie w Paczkomacie.

5.4. Z chwilą wydania Towaru przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.

6. REKLAMACJE TOWARU

6.1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje ograniczona w sposób wskazany w Regulaminie.

6.2. Klient w ciągu 3 dni od dnia wydania Towaru może zgłosić Sprzedawcy niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży w zakresie ceny, ilości lub parametrów Towaru. Klient nie może odesłać Towaru bez uprzedniego porozumienia się ze Sprzedawcą i obowiązany jest przechować Towar dopóki w normalnym toku czynności Sprzedawca nie będzie mógł postąpić z rzeczą zgodnie z procesem reklamacyjnym. Zgłoszenie reklamacyjne Klient może zgłaszać listowanie na adres siedziby Sprzedawcy z dopiskiem
„Reklamacja” lub przekazać pocztą elektroniczną na adres email [email protected], z zastrzeżeniem iż jest ono ważne i skuteczne pod warunkiem potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę drogą mailową.

6.3. Odpowiedź na reklamację Klient otrzyma na adres email podany w zgłoszeniu w ciągu 14 (czternastu) dni od jego otrzymania przez Sprzedawcę.

6.4. Rękojmia za wady Towaru obowiązuje do 12 (dwunastu) miesięcy od dnia wydania Towaru Klientowi.

6.5. Zgłoszenia wynikające z nieprawidłowego ustawienia parametrów monitora Klienta lub ze zmiany przez Klienta woli wykonania Umowy Sprzedaży nie są uwzględniane.

6.6. Sprzedawca nie odpowiada za wady Towaru powstałe w wyniku korzystania przez Klienta z danego Towaru niezgodnie z jego instrukcją obsługi lub używania go niezgodnie z przeznaczeniem rzeczy.

6.7 W zakresie Towarów Przecenionych z uwagi na obniżoną cenę produktu, niniejszym strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów Przecenionych.

a) Naprawa Towarów Przecenionych może być dokonana za pośrednictwem Sprzedawcy na podstawie przedstawionej wyceny przy użyciu części zgodnie z cennikiem zamieszczonym na Hurtowni Internetowej w zakładce: Części zamienne.

7. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

7.1. Klient obowiązany jest poinformować Sprzedawcę niezwłocznie o problemach w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu.

7.2. Informacje powyższe Klient może zgłaszać listowanie na adres siedziby Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres email
zamó[email protected] 
Odpowiedź na zgłoszenie Klient otrzyma na adres email podany w zgłoszeniu w ciągu 14 (czternastu) dni od jego otrzymania przez Sprzedawcę.

7.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo przejściowego braku dostępu do platformy
sprzedażowej Sklepu, w szczególności z powodu prac konserwacyjnych lub
modernizacyjnych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z takich
przerw.

7.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego korzystania ze sprzętu lub Internetu przez Klienta lub za szkody powstałe w wyniku działania osób trzecich np. operatorów telekomunikacyjnych, w szczególności powstałych w trakcie korzystania ze strony internetowej Sklepu.

8. ZDJĘCIA PRODUKTOWE

8.1. Klientowi, korzystającemu ze zdjęć produktowych Sprzedawcy, każdorazowo przy pobraniu przez Klienta takiego zdjęcia, udzielana jest niewyłączna, nieograniczona terytorialnie licencja bez prawa sublicencji do celów promocyjnych produktu przedstawionego na zdjęciu, a zakupionego u Sprzedawcy. Licencja wygasa z chwilą usunięcia Konta lub w chwili otrzymania przez Klienta wezwania od Sprzedawcy, do usunięcia zdjęcia.

9. NEWSLETTER

9.1. Usługi subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.

9.2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient (a) zamawia poprzez formularz dostępny na stronie www.b2b.coffeedesk.pl oraz poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (email) usługę Newslettera; (b) dokonuje akceptacji treści Regulaminu
oraz wyraża zgodę na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną usługą Newslettera; (c) uaktywnia przycisk „Zapisz się”;

9.3. Z chwilą aktywacji przycisku „Zapisz się”, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.

9.4. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji poprzez link zawarty w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.

10. ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

10.1. Zużyty sprzęt, oznaczony odpowiednim symbolem, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami. Znajdujące się w nim niebezpieczne składniki mogą powodować negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi, takie jak skażenie.

10.2. Sprzedawca jest zobowiązany do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży oraz do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy
tego sprzętu, zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

10.3. Klient może dokonać zwrotu zużytego sprzętu o ile jest on tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany, z zastrzeżeniem, iż Sprzedawcę obowiązuje zakaz zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu. Dodatkowo małogabarytowy zużyty sprzęt (żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm) Klient ma możliwość oddać do dużego sklepu, o powierzchni poświęconej sprzedaży sprzętu elektrycznego i
elektronicznego przekraczającej 400 m kwadratowych, bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu.

11. ZMIANA REGULAMINU

11.1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości email przesłanej na adres podany podczas rejestracji, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu.

11.2. Jeżeli Klient nie usunie Konta do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu, uznaje się, że zaakceptował on zmieniony Regulamin.

11.3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

12. POSTAWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy Sprzedaży i o świadczenie usług drogą elektroniczną między Klientem a Sprzedawcą, zawierane są na podstawie prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. W stosunku do zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu wyłączone zostaje stosowanie Vienna Convention of 11 April 1980 on Contracts for the International Sale of Goods.

12.2. W przypadku nieważności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, z wyjątkiem postanowień, których treść po wyłączeniu postanowień nieważnych nie da się w sposób racjonalny pogodzić z resztą
Umowy. Nieważne postanowienia Regulaminu zostaną zastąpione ważnymi postanowieniami, których treść w sposób jak najbardziej zbliżony odpowiadać ich gospodarczemu celowi. Powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie także w przypadku
częściowej nieważności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu.

12.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi z winy nieumyślnej i odpowiada za szkody w granicach rzeczywistych strat poniesionych przez Klienta.

12.4. Okoliczność, że działanie lub zaniechanie Sprzedawcy, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie istniejącego uprzednio zobowiązania, wyłącza roszczenia o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.

12.5. Wszelkie spory Sprzedawca oraz Klient zobowiązują się rozwiązywać działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu obu stron, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób polubowny. Sądem właściwym będzie Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

12.6. Polityka Prywatności, znajdująca się tutaj, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu

12.7. Data wejścia w życie Regulaminu: 10 sierpnia 2016