Polityka prywatności

Polityka prywatności
 
Wyznaczyliśmy w firmie Inspektora Ochrony Danych, czyli osobę, która w szczególności monitoruje przestrzeganie RODO, innych przepisów o ochronie danych, a także regulacji wewnętrznych administratora, które dotyczą ochrony danych osobowych.
 
Funkcję tę pełni Tomasz Wekwart.
 

Z IOD możesz się skontaktować mailowo, adres: [email protected]

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.  Postanowienia ogólne. (a) ALL GOOD S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (adres: ul. Mazowiecka 24I/U9, 78-100 Kołobrzeg; rejestracja: Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 773117; NIP: 6711812675; kapitał zakładowy: PLN 285 515,80, w pełni wpłacony; „Administrator”, „my”) jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu internetowego zamieszczonego na domenie b2b.coffeedesk.pl (“Serwis”), w tym funkcjonującego tam Sklepu Internetowego. W sprawie Twoich (czy to jako Klienta lub przedstawiciela Klienta, czy to jako innego użytkownika Serwisu) danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem pod adresem email: [email protected]; z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].

(b) Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych. Pojęcia z obszaru ochrony danych osobowych, takie jak „administrator” lub „dane osobowe”, należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w RODO.

c) Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są: (i) przetwarzane zgodnie z prawem; (ii) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu, które byłoby niezgodne z tymi celami; (iii) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; oraz (iv) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

d) Słowa, wyrażenia i akronimy niezdefiniowane w niniejszej polityce prywatności („Polityka Prywatności”) a rozpoczynające się wielką literą (np. „Klient”, „Umowa Sprzedaży”, „Sklep Internetowy”) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem: https://b2b.coffeedesk.pl/regulamin/.

2. Przetwarzanie danych. (a) Cele przetwarzania. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne, mianowicie:

 

LP.
 
CEL PRZETWARZANIA
 
PODSTAWA PRAWNA
PRZETWARZANIA
 
I przygotowanie, zawarcie a także realizacja Umowy Sprzedaży lub świadczenie usług związanych z korzystaniem z Serwisu, w tym wykonanie obowiązków reklamacyjnych lub podobnych art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(względnie, w przypadku przedstawiciela Klienta, podstawę przetwarzania jego danych stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości kontaktowania się z Klientem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
II obsługa lub też zachowanie (utrwalenie, zarchiwizowanie, itp.) komunikacji prowadzonej poprzez formularze i narzędzia (chat) kontaktowe dostępne w Serwisie lub poprzez kontakt telefoniczny lub email na numery lub adresy wskazane w Serwisie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy prawnie uzasadniony interes Administratora przejawia się w dostarczaniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie
(względnie, podstawę przetwarzania stanowi konieczność realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora przez przepis prawa, np. gdy kontakt obejmuje żądanie realizacji praw przysługujących Tobie na gruncie RODO – art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
III ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(a ściśle, prawnie uzasadniony interes Administratora w ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami)
IV realizacja ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych oraz o rachunkowości, w tym także archiwizowanie umów i dokumentów rozliczeniowych art. 6 ust 1 lit. c RODO
V prowadzenie analiz, statystyk, działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i działalnością gospodarczą prowadzoną przez Administratora w ramach Serwisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO
(względnie, prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeśli jesteś Klientem, albo art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli newsletter dostarczany jest Tobie jako usługa elektroniczna, zgodnie z odnośnym regulaminem
VI rozwiązywanie problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym udzielanie pomocy i wsparcie Klientów oraz innych użytkowników Serwisu w związku z korzystaniem z niego art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(b) Odbiorcy danych. Dane przetwarzane w celach wskazanych w pkt. 2(a) Polityki Prywatności mogą być udostępniane innym wyraźnie do tego upoważnionym podmiotom, mianowicie: (i) podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zapewniające zachowanie odpowiednich, prawem wymaganych standardów bezpieczeństwa, w tym podmiotom świadczącym usługi IT (np. hostingowe), księgowe, bankowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie; (ii) pracownikom lub współpracownikom Administratora, którzy zostali przeszkoleni, upoważnieni i zobowiązani do zachowania poufności oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych; a także (iii) organom administracji publicznej lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nich lub na nas obowiązków.

(c) Rodzaje przetwarzanych danych. Przetwarzamy następujące dane osobowe, mianowicie:

LP.
 
 KATEGORIA
 
RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH
 
I Klient (względnie, przedstawiciel Klienta lub inna osoba działająca w imieniu i na rzecz Klienta imię i nazwisko lub firma i NIP Przedsiębiorcy; adres email; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz adres dostawy
II Użytkownik, w tym użytkownik Serwisu niebędący Klientem adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego
III  Adwersarz (w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem i egzekucją ewentualnych roszczeń) imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody

(d) Obligatoryjność podania danych. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2(c) Polityki Prywatności, jest dobrowolne, a jednocześnie potrzebne do świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Bez podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży.

(e) Dane eksploatacyjne. Nadto, możemy przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Ciebie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu (dane eksploatacyjne): (i) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz; a także (ii) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Ciebie z usług związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

(f) Przetwarzanie automatyczne. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w ramach podejmowanych działań marketingowych, analitycznych i statystycznych Administratora lub upoważnionych przez niego podmiotów, np. w celu prezentowania reklam i ofert (rabatów), również dostosowanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie. Administrator w uproszczony sposób analizuje Twoją aktywność, np. historię zakupów i zachowań, dzięki czemu jesteśmy w stanie lepiej dostosować się do Twoich preferencji. Przetwarzanie zautomatyzowane możesz wyłączyć poprzez samodzielną konfigurację plików cookies.

(g) Retencja danych. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2(a) Polityki Prywatności, mianowicie: (i) w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy – do momentu zakończenia jej obowiązywania; (ii) w celu obsługi komunikacji – przez okres potrzebny do zaadresowania zgłoszonej sprawy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze sprawą; (iii) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń; (iv) w celach podatkowych i rachunkowych lub innych niezbędnych z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa; a także (v) w celu prowadzenia działań wskazanych w pkt. 2(e) Polityki Prywatności – do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody, zaspokojenia prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora lub podmiotu trzeciego lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

3. Prawa podmiotów danych. (a) Jako osobie, które dotyczą dane, przysługują Ci – w przypadkach i w zakresie przewidzianym w przepisach o ochronie danych osobowych – prawa do: (i) dostępu do treści Twoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 RODO; (ii) usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 i 18 RODO; (iii) przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO; (iv) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO; a także (v) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

(b) Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl), jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

4. Postanowienia różne. (a) Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach i sposób zbierania przez nie danych o użytkownikach. Namawiamy, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z obowiązującymi tam politykami prywatności. Polityka Prywatności dotyczy tylko Serwisu.

(b) Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

(c) Zapewniamy następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Twoich danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: (i) dane osobowe przesyłane są przez bezpieczny protokół SSL/TSL; (ii) dane osobowe przechowywane na serwerach Administratora są szyfrowane – ochronę przed fizycznym dostępem do serwerów, na których przechowywane dane osobowe, zapewnia wiarygodny dostawca serwera; (iii) szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta; (iv) zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem; (v) dostęp do Konta Klienta jedynie z wykorzystaniem indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Klienta; a także (vi) udzielenie dostępu do danych wyłącznie osobom wyraźnie do tego upoważnionym, w celach wyłącznie wskazanych w Polityce Prywatności.

(d) Zastrzegamy sobie prawo aktualizacji i zmiany Polityki Prywatności, zwłaszcza w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz naszymi działaniami mającymi na celu podniesienie bezpieczeństwa osób, których dane dotyczą. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie Sklepu Internetowego, ze wskazaniem daty dokonania tej zmiany. Zachęcamy do monitorowania aktualnego statusu zapisów zawartych w Polityce Prywatności. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Polityki Prywatności.

5. Cookies. (a) Przez „pliki cookie” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkownika. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika, wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, utrzymać sesję, itp. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

(b) Pliki cookie używane są w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z Serwisu – co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

(c) Stosujemy cztery rodzaje plików cookie: (i) „niezbędne” – tj. pliki, które przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej; strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek; (ii) „preferencje” – tj. pliki dotyczące preferencji i umożliwiające stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik; (iii) „statystyka” – pliki, które- gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje- pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie; (iv) „marketing”- pliki stosowane w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych w celu wyświetlania reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

(d) Użytkownik może określić zakres stosowania odpowiednich plików cookies poprzez wyrażenie zgody. W zależności od tego, na jaki zakres wykorzystania technologii plików cookies użytkownik wyrazi zgodę, pliki cookies mogą automatycznie zbierać różne dane dotyczące aktywności użytkownika, a także informację o lokalizacji używanego urządzenia (jeżeli pozwala na to wybrany zakres stosowania plików cookies i wyrażona zgoda). W przypadku braku możliwości określenia zakresu stosowania plików cookies z poziomu strony internetowej, aktualne pozostają ustawienia przeglądarki, z której korzysta użytkownik.

(e) Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polityka prywatności obowiązująca do 18.05.2022 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI COFFEEDEESK

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego COFFEEDESK z dnia 24 lipca 2020 r. (Regulamin). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

1. SPIS TREŚCI

1.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE – klauzula 2;

1.2 PRZETWARZANIE DANYCH – klauzula 3;

1.3 PRAWA PODMIOTÓW DANYCH – klauzula 4;

1.4 POSTANOWIENIA RÓŻNE – klauzula 5;

1.5 PLIKI COOKIE – klauzula 6;

1.6 NOTYFIKACJE WEB PUSH – klauzula 7.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych w ramach Sklepu Internetowego jest ALL GOOD S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (adres: ul. Mazowiecka 24I/U9, 78-100 Kołobrzeg; rejestracja: Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773117; NIP: 6711812675; kapitał zakładowy: PLN 267 000,00, w pełni wpłacony; „Administrator”, „my”). W sprawie Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod numerem telefonu 730 882 525 lub przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem email: [email protected].

2.2 Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

2.3 Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2.4 Słowa, wyrażenia i akronimy niezdefiniowane w niniejszej polityce prywatności („Polityka Prywatności”) a rozpoczynające się z wielkiej litery (np. „Klient”, „Umowa Sprzedaży”, „Sklep Internetowy”) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego COFFEEDESK, dostępnego pod adresem: [https://b2b.coffeedesk.pl/regulamin/].

3. PRZETWARZANIE DANYCH

3.1 Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

3.1.1 przygotowanie na Twoje żądanie, a także zawarcie oraz realizacja umowy o świadczenie usług lub Umowy Sprzedaży, w tym wykonanie obowiązków reklamacyjnych lub podobnych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; względnie, w przypadku przedstawiciela Klienta, podstawę przetwarzania jego danych stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości kontaktowania się z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3.1.2 obsługi lub też zachowania (utrwalenia, zarchiwizowania, itp.) komunikacji prowadzonej poprzez formularze i narzędzia (chat) kontaktowe dostępne w Sklepie Internetowym lub poprzez kontakt telefoniczny lub email na numery lub adresy wskazane w Sklepie Internetowym – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy prawnie uzasadniony interes Administratora przejawia się w dostarczeniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie; względnie, podstawę przetwarzania stanowi konieczność realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora przez przepis prawa (np. gdy kontakt obejmuje żądanie realizacji praw przysługujących Tobie na gruncie RODO; art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3.1.3 ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora w ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO);

3.1.4 realizacja ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych oraz o rachunkowości, w tym także archiwizowanie umów i dokumentów rozliczeniowych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c RODO;

3.1.5 prowadzenie analiz, statystyk, działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); względnie, prawnie uzasadniony interes Administratora, jeśli jesteś Klientem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.2 Dane przetwarzane w celach wskazanych w pkt. 3.1 powyżej mogą być udostępniane innym podmiotom, mianowicie:

3.2.1podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi IT (np. hostingowe), księgowe, bankowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie;

3.2.2 naszym pracownikom lub współpracownikom, którzy zostali przeszkoleni, upoważnieni i zobowiązani do zachowania poufności oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;

3.2.3 organom administracji publicznej lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nich lub na nas obowiązków.

3.3 Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych: imię i nazwisko; adres email; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz adres dostawy. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami, przetwarzamy dodatkowo nazwę/firmę oraz NIP Przedsiębiorcy.

3.4 Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 3.3, jest nam w szczególności niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego oraz do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Podanie danych osobowych jest w tych przypadkach dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia z Tobą odpowiedniej umowy.

3.5 Nadto możemy przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Ciebie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego (dane eksploatacyjne):

3.5.1 oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz;

3.5.2 informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Ciebie z takich usług;

3.5.3 informacje o skorzystaniu przez Ciebie z takich usług.

3.6 Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany – jednak, zasadniczo, nie podlegają profilowaniu. W żadnym razie nie będziemy podejmować wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych, wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na Ciebie.

3.7 Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.1, mianowicie:

3.7.1 w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy – do momentu zakończenia jej obowiązywania;

3.7.2 w celu obsługi komunikacji – przez okres potrzebny do zaadresowania zgłoszonej sprawy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze sprawą;

3.7.3 w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń;

3.7.4 w celach podatkowych i rachunkowych lub innych niezbędnych z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;

3.7.5 w celu prowadzenia działań wskazanych w pkt. 3.1.5 – do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody, zaspokojenia prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora lub podmiotu trzeciego lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

4. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

4.1 Jako osobie, które dotyczą dane, przysługują Ci – w przypadkach i w zakresie przewidzianym w przepisach o ochronie danych osobowych – prawa do:

4.1.1 dostępu do treści Twoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 RODO;

4.1.2 usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 i 18 RODO;

4.1.3 przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;

4.1.4 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO;

4.1.5 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/83), jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

5. POSTANOWIENIA RÓŻNE

5.1 Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z obowiązującymi tam politykami prywatności. Polityka Prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego.

5.2 Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.3 Zapewniamy następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Twoich danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

5.3.1 dane osobowe przesyłane są przez bezpieczny protokół SSL/TSL;

5.3.2 dane osobowe przechowywane na serwerach Administratora są szyfrowane – ochronę przed fizycznym dostępem do serwerów, na których przechowywane są Twoje dane osobowe, zapewnia wiarygodny dostawca serwera;

5.3.3 szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta;

5.3.4 zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem;

5.3.5 dostęp do Konta Klienta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Klienta.

5.4 Zastrzegamy sobie prawo aktualizacji i zmiany Polityki Prywatności, zwłaszcza w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz naszymi działaniami mającymi na celu podniesienie bezpieczeństwa danych osób, których dane dotyczą. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie Sklepu Internetowego.

6. PLIKI COOKIE

6.1 Poprzez pliki Cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkownika, przeznaczone do korzystania ze Sklepu Internetowego (dalej, także, „Strona Internetowa” albo „Serwis”). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika, wyświetlić Stronę Internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, utrzymać sesję, itp. Pliki Cookie zazwyczaj zawierają nazwę Strony Internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

6.2 Pliki Cookie używane są w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Stron Internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z Serwisu – co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

6.3 Stosujemy cztery rodzaje plików Cookie:

6.3.1 „sesyjne” – pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

6.3.2 „stałe” – pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika;

6.3.3 „zewnętrzne” – pliki pochodzące z zewnętrznych serwisów internetowych, służące do zbierania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu – w tym celu korzystamy z następujących narzędzi:

6.3.3.1 GOOGLE ANALYTICS – narzędzia służącego do liczenia wizyt w Serwisie, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności Serwisu lub jakie jego części są najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane i w jaki sposób używane przez poszczególnych użytkowników – co pozwala nam na analizę wydajności Serwisów oraz określenie kierunków rozwoju nowych funkcjonalności i usług;

6.3.3.2 HOTJAR – narzędzia wykorzystującego pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o: (a) zachowaniu użytkowników w Serwisie (np. czas spędzany na konkretnych stronach, najczęściej wykorzystywane linki, napotykane trudności – co pozwala nam na tworzenie i utrzymywanie Serwisu w zgodzie z preferencjami użytkowników); a także (b) urządzeniach użytkowników (np. adres IP urządzenia, rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia, informacje o przeglądarce, położenie geograficzne, preferowany język używany do wyświetlania strony internetowej);

6.3.3.3 SYNERISE – narzędzia wspomagającego działania mające na celu automatyzację procesów marketingowych oraz sprzedażowych, w tym przetwarzanie danych marketingowych i sprzedażowych oraz ich złożoną analitykę w modelu wielokanałowym, poprzez gromadzenie informacji o zachowaniach osób odwiedzających Serwis;

6.3.3.4 GOOGLE ADS – systemu reklamowego GOOGLE, umożliwiającego emisję reklam tekstowych, graficznych, video oraz wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki GOOGLE i na stronach współpracujących w ramach programu GOOGLE ADSENSE;

6.3.3.5 FACEBOOK ADS – systemu reklamowego FACEBOOK, umożliwiającego tworzenie, wykupienie i zarządzanie reklamami w ramach sieci społecznościowej FACEBOOK, INSTAGRAM, MESSENGER i AUDIENCE NETWORK.

6.3.4 „reklamowe” – pliki odpowiedzialne za wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji użytkownika.

6.4 Użytkownik może zrezygnować z anonimowego zapisu działań wykonywanych w Serwisie w analitycznych plikach Cookie poprzez:

http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html;

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html;

https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out; a także https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

6.5 Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików Cookie na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików Cookie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

7. NOTYFIKACJE WEB PUSH

7.1 Za Twoją zgodą możemy dostarczać Ci notyfikacje Web Push, przez które rozumie się krótkie komunikaty wyświetlane na ekranie Twojego urządzenia, informujące o naszych towarach i usługach, w tym o nowościach, obiektach i aktywnościach sezonowych, akcjach, konkursach lub wydarzeniach.

7.2 Po wyrażeniu przez Ciebie zgody gromadzimy następujące dane, mianowicie:

7.2.1 data i godzina zapisu na notyfikacje Web Push;

7.2.2 lokalizacja związana z ustawieniami przeglądarki użytkownika;

7.2.3 rodzaj i identyfikator (czyli losowo nadany numer) przeglądarki, system operacyjny, rodzaj urządzenia (tablet, mobile, desktop);

7.2.4 działania podejmowane przez Ciebie w Sklepie Internetowym, w tym odwiedzane strony, kliknięcia w linki, itp.

7.3 Notyfikacje Web Push stanowią narzędzie o charakterze marketingowym, wspierające komunikację z Tobą. Dane, w tym – o ile dotyczy – dane osobowe, przetwarzane są przez nas w celu marketingu towarów i usług Sprzedawcy oraz podmiotów współpracujących. Dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, w tym podlegają profilowaniu. Na podstawie profili jesteśmy w stanie dopasować komunikaty do Twoich oczekiwań i preferencji. Do profilowania wykorzystujemy informacje o działaniach, jakie podejmujesz w Sklepie Internetowym, a także informacje o Twojej lokalizacji, o ile została udostępniona.

7.4 Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, informacji o Tobie i które wywoływałyby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływały na Ciebie.

7.5 Możesz odwołać swoją zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej, i tym samym zrezygnować z otrzymywania notyfikacji Web Push. Dane, o których mowa w pkt. 7.2, przetwarzane są do czasu wycofania przez Ciebie zgody na otrzymywanie notyfikacji Web Push.

7.6 Odbiorcami danych, o których mowa w pkt. 7.2, są nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy oraz podmiot udostępniający platformę do wysyłki notyfikacji Web Push. Dane te nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Więcej o Twoich prawach w klauzuli 4 Polityki Prywatności.